Buiten Nederland

Verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland

mr. D.O. (David) Wernsingmr. D. (Drenusha) Hoxhaon

Nu het reizen weer een stuk gemakkelijker is en het remote werken onderdeel lijkt te blijven van de nieuwe werkcultuur kunnen er meer vragen ontstaan ten aanzien van de maximale duur die iemand met een Nederlandse verblijfsvergunning buiten Nederland mag verblijven. Een te lang verblijf buiten Nederland kan namelijk leiden tot de aanname van de IND dat iemand zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst, wat een reden is voor intrekking van de verblijfsvergunning, of een afwijzing van de aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning.

Zo’n intrekking kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling, maar ook voor andere partijen zoals de werkgever. Als de verblijfsvergunning wordt ingetrokken en de vreemdeling blijft doorwerken, dan kan een situatie ontstaan van illegale tewerkstelling. In deze blog leggen wij uit wat er wordt verstaan onder verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland, met daarbij in gedachten dat voorkomen altijd beter is dan genezen.

Het beleid ten aanzien van de verplaatsing van het hoofdverblijf is als volgt. De IND neemt aan dat sprake is van een verplaatsing van het hoofdverblijf in de volgende situaties:

de vreemdeling heeft meer dan zes achtereenvolgende maanden buiten Nederland verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat de overschrijding van deze zes maanden te wijten is aan omstandigheden die buiten zijn schuld zijn gelegen; of

de vreemdeling heeft voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan vier achtereenvolgende maanden buiten Nederland verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat het centrum van zijn activiteiten niet naar het buitenland is verlegd.

De verplaatsing van het hoofdverblijf heeft dus alles te maken met hoeveel tijd buiten Nederland wordt doorgebracht. In een recente uitspraak van 22 maart 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat uit de bovengenoemde criteria niet volgt dat moet worden beoordeeld of de vreemdeling het centrum van activiteiten naar het buitenland heeft verlegd als nog niet is voldaan aan de termijn van zes achtereenvolgende maanden, dan wel de termijn van vier achtereenvolgende maanden in drie achtereenvolgende jaren buiten Nederland. De toets aan het centrum van de activiteiten komt pas na het overschrijden van de viermaandentermijn.

Het bovenstaande betekent wel dat de vreemdeling – indien de vreemdeling meer dan de bovengenoemde maanden buiten Nederland verblijft – aannemelijk kan maken dat het centrum van zijn activiteiten niet naar het buitenland is verlegd. De vreemdeling behoudt dus de mogelijkheid om het oordeel van de staatssecretaris te weerleggen, ook al is aan bovengenoemde criteria voldaan. Maar indien er niet wordt voldaan aan de criteria, dan kom je niet toe aan de toets of het centrum van de activiteiten niet naar het buitenland is verlegd.

Belangrijk om te vermelden is dat er nog specifieke uitzonderingen op bovengenoemde criteria gelden. Zo neemt de IND in ieder geval aan dat geen sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland als de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ heeft en niet langer dan acht maanden arbeid buiten Nederland verricht, mits de vreemdeling aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning blijft voldoen. Kortom, een vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning met de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ mag maximaal 8 van de 12 maanden buiten het grondgebied van Nederland verblijven om daar te werken. De eis dat sprake moet zijn van achtereenvolgende maanden geldt hier niet, dus het is belangrijk om er rekening mee te houden dat losse periodes ook bij elkaar worden opgeteld.

Indien u of uw werknemer een voornemen heeft ontvangen omtrent de intrekking van de verblijfsvergunning vanwege een vermeende verplaatsing van het hoofdverblijf naar het buitenland, neem dan contact met ons op. Daarnaast kunt u contact opnemen met ons indien de huidige verblijfsvergunning binnenkort verloopt en u de periodes heeft overschreden. Afhankelijk van het verblijfsdoel en de feitelijke situatie kunnen wij u hierover adviseren.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close