Handhaving en toezicht

Handhaving & toezicht

mr. D.O. (David) Wernsingon

De afgelopen weken hebben wij in diverse blogs aandacht besteed aan de onderwerpen waar HR & Payroll professionals rekening mee moeten houden bij de tewerkstelling van derdelanders. Onder andere de identificatieplicht, verschillende soorten verblijfsvergunningen, de (erkend) referent en de kennismigrantenregeling zijn aan bod gekomen. Maar wat zijn de gevolgen wanneer de wet- en regelgeving bij de tewerkstelling van derdelanders niet juist wordt toegepast? Welke instanties houden toezicht en handhaven op deze wet- en regelgeving? Deze week besteden wij aandacht aan het onderdeel Handhaving & Toezicht bij de tewerkstelling van derdelanders.

Wanneer je als organisatie derdelanders tewerkstelt, zijn er twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor een juiste uitvoering van de geldende wet- en regelgeving:

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Doordat deze organisaties op verschillende wetten handhaven, kan het gebeuren dat een organisatie voor één overtreding tweemaal beboet wordt: eenmaal door de IND en eenmaal door de NLA. Hoe dit zit, lichten wij graag verder toe. Beide organisaties hebben een convenant met elkaar en delen informatie. Legt de één een boete op, dan komt de ander ook vroeg of laat, als ze al niet samen komen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND is verantwoordelijk voor toegang en verblijf van de vreemdeling. Zij zien dan ook toe op de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is, te weten:

 • Vreemdelingenwet (Vw);

 • Vreemdelingenbesluit (Vb);

 • Voorschrift vreemdelingen (Vv);

 • Vreemdelingencirculaire (Vc);

 • Werkinstructies (Wi).

De IND valt onder het Ministerie Veiligheid en Justitie en de boetes die zij kunnen opleggen bedragen maximaal € 3.000,00 per beboetbare overtreding. Heeft een erkend referent bijvoorbeeld de administratieplicht overtreden bij een kennismigrant dan geldt een maximale boete van € 3.000,00. Gaat het hier om een structurele fout in de procedure waardoor dezelfde overtreding bij meerdere kennismigranten heeft plaatsgevonden, dan wordt er in de regel per overtreding een boete opgelegd. Hierom is het van belang om de interne procedures voor de tewerkstelling van derdelanders op een juiste wijze in te richten om zo structurele fouten te voorkomen. Wil jouw organisatie hiervoor een advies op maat ontvangen? Neem dan gerust contact op voor de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Voor erkend referenten gelden de volgende sancties die kunnen worden opgelegd:

 • Waarschuwing (deze geldt voor 24 maanden)

 • Bestuurlijke boete van maximaal € 3.000,00 voor rechtspersonen en € 1.500,00 voor natuurlijke personen voor overtreding van dezelfde wettelijke verplichting

 • Boete per overtreding / per vreemdeling

 • Verhoging met 50% bij overtreding van dezelfde verplichting binnen 24 maanden

 • Ernst van de en de omstandigheden van het geval spelen een rol overtreding, verwijtbaarheid

 • Intrekken / schorsen van het erkend referentschap, dit heeft grote gevolgen!

 • Rechtsmiddelen: bezwaar en beroep (geen schorsende werking)

Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De IND is verantwoordelijk voor toegang en verblijf van de vreemdeling. Of de persoon in kwestie ook arbeid mag verrichten, is over het algemeen belegd bij het UWV. Deze instantie is echter niet verantwoordelijk voor de handhaving, dit is belegd bij de NLA. Beide instanties vallen onder het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NLA houdt onder andere toezicht op gezonde en veilige werkomstandigheden, eerlijke betaling en illegale tewerkstelling. Zij zien toe op vele wetten, waarvan onder andere:

 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav);

 • Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav);

 • Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav);

 • Waadi;

 • WagwEU.

De boetes die door de NLA worden opgelegd, bedragen een maximum van € 8.000,00 per overtreding. Ook hier geldt de boete per overtreding. Heeft een organisatie eenzelfde overtreding begaan bij meerdere vreemdelingen, dan wordt de boete per vreemdeling opgelegd. Is er sprake van meerdere entiteiten waarvoor gewerkt wordt, bijvoorbeeld in het kader van inlenen en uitzenden, dan kunnen zowel de feitelijk werkgever als de formeel werkgever beboet worden. Naast geldelijke boetes kan de NLA ook overgaan tot het preventief stilleggen van de bedrijfsvoering indien er sprake is van een structurele overtreding. Ten slotte publiceert de NLA ook alle opgelegde boetes en sancties op resultaten.nlarbeidsinspectie.nl.

Praktijkvoorbeeld

Hierboven is afgekaderd welke rol wordt vervuld per handhavende instantie, maar hoe gaat dit precies in zijn werk?

Een veelvoorkomend voorbeeld is een kennismigrant die abusievelijk in dienst is gekomen bij een entiteit die geen erkend referent is, als gevolg van een interne herstructurering of fusie waarbij de erkend referent entiteit is opgehouden te bestaan. Op het moment dat de kennismigrant per 1 januari 2022 is overgegaan naar de niet erkend referent en er komt een controle van één van de twee handhavende instanties in augustus 2022, dan gebeurt op dat moment kort samengevat het volgende.

Allereerst zal de NLA oordelen dat niet is voldaan aan de wettelijke norm die is opgenomen in het BuWav, nu er geen sprake is van een dienstverband bij een erkend referent. Als gevolg daarvan wordt in de hoofdregel de Wav overtreden en dat is een beboetbare overtreding. Indien door de oud-werkgever niet is gemeld dat het dienstverband is geëindigd en er een nieuw dienstverband is aangegaan bij de niet-erkend referent groepsmaatschappij, dan kan de IND nog een boete opleggen vanwege het schenden van de informatieplicht.

Tot slot heeft deze ongelukkige kennismigrant in kwestie voor een langere periode niet voldaan aan de specifieke vereisten van zijn of haar verblijfsvergunning, zoals omschreven in het vreemdelingenbesluit. Dat kan als gevolg hebben dat de IND ook zal overgaan tot gedeeltelijke intrekking van de verblijfsvergunning, voor de periode dat niet werd voldaan aan de vereisten.

Conclusie

Deze blog is de laatste in de 10-delige blogserie voor HR & Payroll. Hoewel het laatste onderwerp Handhaving & Toezicht is, willen we niet afsluiten met een sombere noot. Deze blogserie is geschreven om handvatten en aandachtspunten te bieden die helpen bij het tewerkstellen van derdelander werknemers, in het bijzonder kennismigranten. Zodoende is het ons doel om te zorgen dat zoveel mogelijk wordt weggebleven bij blog 10, door de procedures goed in te richten en zoveel mogelijk menselijke fouten te voorkomen. Zoals altijd; wij zijn er graag om hier met jou over in gesprek te gaan!

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close