Wanneer is iemand een kennismigrant

Wanneer is iemand een kennismigrant?

mr. D.O. (David) Wernsingon

Er is in Nederland veel vraag naar hoogopgeleide professionals van buiten de EU. Het gros daarvan komt Nederland binnen als kennismigrant. Maar wanneer is iemand eigenlijk een kennismigrant? Hier zitten een aantal voorwaarden aan verbonden (waar een specifieke opleidingseis er geen van is!). Wat deze voorwaarden precies zijn zetten Miriam en David op een rijtje.

Onlangs publiceerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar jaarcijfers over 2021. Hier kwam onder andere uit naar voren dat er 22.840 aanvragen voor de categorie Kennis & Talent zijn ingediend. Het gaat hier om hoogopgeleide kenniswerkers met een nationaliteit van buiten de EU/EER en Zwitserland – derdelanders. Verblijfsdoelen uit deze categorie zijn onder meer Arbeid als Kennismigrant, Europese Blue Card en Zoekjaar hoogopgeleiden (met als doel het vinden van arbeid als Kennismigrant).  Dat er veel vraag is naar hoogopgeleide professionals van buiten de EU/EER en Zwitserland wordt hiermee zichtbaar gemaakt. In dit blog zullen wij dieper ingaan op het verblijfsdoel Arbeid als Kennismigrant.

Allereerst is het van belang om vast te stellen wie in deze context wordt bedoeld wanneer wij spreken over een kennismigrant. In de praktijk worden internationale hoogopgeleide professionals al snel aangemerkt als kennismigrant of expat. Om misverstanden te voorkomen; wanneer wij spreken over kennismigranten bedoelen wij de vreemdeling die beschikt over een verblijfsvergunning voor ‘Arbeid als Kennismigrant’.  

Een kennismigrant moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Waarbij – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – geen specifieke opleidingseis van toepassing is. Wel moet een kennismigrant aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Dienstverband bij een erkend referent – uitgezonderd Turkse kennismigranten, zij mogen ook een dienstverband aangaan met niet-erkende referent;

 • Een salaris verdienen van minimaal het wettelijk vastgelegde looncriterium voor kennismigranten;

 • Het salaris is marktconform;

 • Er is sprake geweest van een zorgvuldige werving & selectie van de kennismigrant.

Vorige week hebben wij in ons blog toegelicht hoe een organisatie erkend referent kan worden voor het verblijfsdoel ‘Arbeid Regulier en Kennismigranten’. Wanneer een organisatie eenmaal is erkend als referent kan hij een aanvraag indienen voor verblijf als kennismigrant voor zijn toekomstige werknemers.

De kennismigrantenregeling – in zijn huidige vorm – is sinds september 2013 van kracht door intreding van de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) en brengt een aantal voordelen met zich met zich mee. Zo kunnen erkend referenten – door hun status als betrouwbare partner van de IND – gebruik maken van een verkorte procedure om werknemers vanuit buiten de EU/EER en Zwitserland naar Nederland te halen. En er hoeft niet langer gebruik te worden gemaakt van de tijdrovende procedure voor het verkrijgen van een Tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) die in de praktijk vrijwel onmogelijk door te lopen is.

Daar staat wel tegenover dat de erkend referent zich moet verdiepen in de wet- en regelgeving ten aanzien van kennismigranten en de procedures zowel voor aanvang, tijdens het dienstverband en bij beëindiging van het dienstverband correct moet toepassen.

Op hoofdlijnen onderscheiden wij 3 categorieën kennismigranten. Voor elk van deze categorieën is een wettelijk looncriterium vastgelegd:

 • Kennismigrant jonger dan 30 jaar (€ 3.549,00 bruto per maand)

 • Kennismigrant 30 jaar en ouder (€ 4.840,00 bruto per maand)

 • Kennismigrant volgend op afstuderen of zoekjaar hoogopgeleiden (€ 2.543,00 bruto per maand)

Wanneer welk looncriterium precies moet worden toegepast en welke aandachtspunten er zijn voor de salarisadministratie zullen wij over twee weken nader toelichten in een ander blog.

Om het juiste looncriterium te kunnen bepalen, is het onder andere van belang om vast te stellen welke procedure voor totstandkoming of verlenging van het verblijf van de kennismigrant gevolgd moet worden. De volgende procedures kunnen allemaal van toepassing zijn op het moment dat een organisatie zich referent stelt voor een kennismigrant:

 • Procedure Toegang en Verblijf (TEV);

 • Procedure Verblijfsvergunning regulier (VVR);

 • Wijziging beperking naar ‘Arbeid als Kennismigrant’;

 • Aanmelden kennismigrant;

 • Verlengen van de verblijfsvergunning voor ‘Arbeid als Kennismigrant’.

Het is van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd om problemen in de toekomst te voorkomen. Welke procedure gevolgd wordt is bepalend voor het toe te passen looncriterium en daarnaast kent iedere procedure zijn eigen aandachtspunten. Volgende week zullen wij dieper ingaan op bovenstaande procedures. Ook zullen wij dan aandacht besteden aan welke acties ondernomen moeten worden wanneer het dienstverband tussen de kennismigrant en erkend referent wordt beëindigd. Een juiste afronding is minstens zo belangrijk als een juiste start.  

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close