Hoe word je erkend referent

Hoe word je erkend referent?

mr. D.O. (David) Wernsingon

Voor organisaties die kennismigranten in dienst hebben is het verplicht om als erkend referent geregistreerd te staan. Maar hoe word je erkend referent? En welke voordelen heeft de erkend referent? Miriam en David leggen het uit in deze vijfde blog uit de blogreeks.

Organisaties kunnen zichzelf referent stellen voor een vreemdeling in Nederland door zich als zodanig aan te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘reguliere’ referent en de erkend referent.

Wanneer een organisatie wil worden aangemerkt als erkend referent, zal hij hiervoor een aanvraag in moeten dienen bij de IND. Een organisatie kan een aanvraag voor de status erkend referent indienen voor 4 verschillende verblijfsdoelen:

 • Arbeid Regulier en Kennismigranten;

 • Au Pair en Uitwisseling;

 • Onderwijsinstellingen;

 • Onderzoeker in het kader van Richtlijn (EU) 2016/801.

Dit blog beperkt zich tot de erkend referent voor het verblijfsdoel Arbeid Regulier en Kennismigranten.

Hoe word je erkend referent?

Om de status van erkend referent te verkrijgen, moet je als organisatie een aanvraag indienen bij de IND. De aanvraagkosten – leges – voor deze aanvraag bedragen in 2022 € 4.212,00 per aanvraag. Wanneer jouw organisatie bestaat uit maximaal 50 personen bedragen de leges € 2.105,00 per aanvraag.

Naast het betalen van de leges zal jouw organisatie ook aan een aantal andere voorwaarden moeten voldoen om de status van erkend referent te kunnen verkrijgen. De algemene voorwaarden waaraan de organisatie dient te voldoen zijn:

 • De organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister;

 • De continuïteit en solvabiliteit van de organisatie is voldoende gewaarborgd;

 • De organisatie is niet failliet en er is geen sprake van surseance van betaling;

 • De organisatie, bestuurders en andere bij de organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar;

 • De organisatie voldoet aan een voor die onderneming geldende gedragscode;

 • De organisatie overlegt een door de Belastingdienst afgegeven verklaring betalingsgedrag.

Indien jouw organisatie nog geen anderhalf jaar bestaat of nog geen anderhalf jaar bedrijfsactiviteiten heeft verricht zal in de meeste gevallen tevens een ondernemingsplan moeten worden aangeleverd. Dat ondernemingsplan zal door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) worden beoordeeld.

Welke voordelen heeft de erkend referent?

Niet iedere organisatie ambieert het om erkend referent te worden. Er zijn immers hoge kosten aan verbonden en erkenning als referent is voor verreweg de meeste verblijfsdoelen niet van belang. In de praktijk zien wij dan ook dat over het algemeen alleen organisaties die kennismigranten in dienst hebben een aanvraag indienen voor erkenning als referent. Voor dit verblijfsdoel is erkenning immers verplicht – kennismigranten met de Turkse nationaliteit uitgezonderd.

Wanneer een organisatie door de IND wordt erkend als referent, dan wordt deze organisatie aangemerkt als een betrouwbare partner van de IND. Deze status brengt meerdere voordelen met zich mee:

 • Er wordt een streeftermijn gehanteerd van 2 weken om op een aanvraag te beslissen, dit is aanzienlijk sneller dan de wettelijke termijn van 90 dagen;

 • De erkend referent heeft toegang tot het online Portaal Zakelijk van de IND waarin alle aanvragen kunnen worden ingediend en de voortgang kan worden bijgehouden;

 • Er hoeven minder bewijsstukken te worden aangeleverd bij het indienen van de aanvraag – een eigen verklaring volstaat over het algemeen;

 • De erkend referent heeft veelal een vast aanspreekpunt binnen de IND.

Deze voordelen gelden niet alleen voor de aanvraag van kennismigranten, maar ook voor andere verblijfsdoelen. Ook wordt voor meereizende gezinsleden van de werknemers een streeftermijn van 2 weken gehanteerd. Heeft de werknemer nareizende gezinsleden, dan geldt wel de wettelijke termijn van 90 dagen.

Aandachtspunten voor de erkend referent

Naast de voordelen van de status als erkend referent, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar deze rekening mee dient te houden. De meest bekende zijn de zogenaamde MoMi-plichten:

 • Administratieplicht;

 • Informatieplicht; en

 • Zorgplicht.

Kort samengevat betekent dit dat de erkend referent alle relevante documenten van de migrant in het personeelsdossier dient te bewaren, de IND moet informeren wanneer er sprake is van een wijziging én moet zorgdragen voor een zorgvuldige werving- en selectie van de vreemdeling. Voor een uitgebreide toelichting op de MoMi-plichten verwijzen wij naar een ander blog.

Omdat de erkend referent als betrouwbaar partner van de IND wordt beschouwd, is een eigen verklaring vaak voldoende om een verblijfsvergunning voor de beoogd werknemer te ontvangen. Dit betekent ook dat de IND geen grondige toets uitvoert om te controleren of de vreemdeling daadwerkelijk aan alle voorwaarden voor het betreffende verblijfsdoel voldoet. Deze verantwoordelijkheid is immers bij de erkend referent neergelegd als betrouwbaar partner van de IND. De IND controleert achteraf op de plichten van de erkend referent, al dan niet in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij adviseren hierom altijd een volledige aanvraag in te dienen en je niet slechts te beperken tot een eigen verklaring. Wanneer jouw organisatie hierover meer advies wenst, dan kunnen jullie vrijblijvend contact met ons opnemen.

Een ander aandachtspunt is dat de IND een erkend referent als een losstaande organisatie beschouwt. Dit betekent dat wanneer een organisatie bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen – entiteiten – iedere entiteit waar door (bijvoorbeeld) een kennismigrant arbeid wordt verricht, moet zijn erkend als referent. Ook moet de kennismigrant bij het juiste bedrijfsonderdeel zijn aangemeld bij de IND. Hoe dit precies zit, zullen wij in onze volgende blogs over het verblijfsdoel ‘Arbeid als Kennismigrant’ nader toelichten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close