Salariscriterium kennismigrant

Alles over het looncriterium voor de kennismigrant

mr. D.O. (David) Wernsingon

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning met verblijfsdoel ‘Arbeid als kennismigrant’ is, naast een dienstverband bij een erkend referent, het geldende looncriterium leidend. Het overeengekomen loon moet daarnaast marktconform zijn, contractueel worden overeengekomen en maandelijks worden overgemaakt op een bankrekening op naam van de kennismigrant. Welk looncriterium van toepassing is en welke aanvullende aandachtspunten er zijn, zullen wij in dit blog bespreken.

Allereerst is het van belang te weten dat er 3 categorieën looncriteria gebruikt worden binnen de kennismigrantenregeling:

  • Verlaagd salariscriterium;

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar;

  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder.

Sinds 2014 zijn voor deze 3 groepen de looncriteria vastgesteld waaraan zij maandelijks dienen te voldoen. De bijhorende bedragen zijn als volgt:

Looncriteria kennismigranten

Het betreft hier een bruto loon (exclusief vakantiegeld) waarbij ook contractueel vast overeengekomen vergoedingen en verstrekkingen worden meegerekend. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook bepaalde gerichte vrijstellingen kunnen worden meegerekend, mits deze – zonder voorbehoud – maandelijks worden uitgekeerd en deze contractueel zijn overeengekomen. Van belang is ook rekening mee te houden dat het netto equivalent van het bruto overeengekomen loon daadwerkelijk aan de kennismigrant wordt uitgekeerd, met als absoluut minimum het loon ter hoogte van het geldend looncriterium. Dit geldt ook in geval van bijvoorbeeld ziekte of onbetaald verlof. Uitzonderingen bestaan in het geval van zwangerschaps- en ouderschapsverlof waarbij de kennismigrant – mits dit op de juiste wijze tijdig aan de IND is gecommuniceerd – tijdelijk een salaris onder het vastgestelde looncriterium mag verdienen. Voor een nadere toelichting hierover kan je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

De looncriteria worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Dit betekent echter niet dat het salaris van de bij jouw organisatie werkzame kennismigrant ook jaarlijks geïndexeerd moet worden. Het looncriterium dat geldt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst blijft in verreweg de meeste gevallen gelden totdat de verblijfsvergunning van de kennismigrant verlengd moet worden. Gaan jullie bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van 2 jaar – en wordt er een verblijfsvergunning aangevraagd en afgegeven voor dezelfde duur – dan zal het looncriterium dat geldt bij aanvang van het dienstverband blijven gelden gedurende deze 2 jaar.

Maar hoe stel je vast welk looncriterium geldt bij aanvang van het dienstverband of in het geval van het verlengen van de verblijfsvergunning? De IND heeft hier een mooie tabel voor gemaakt die als leidraad gebruikt kan worden. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op het geldend looncriterium per groep en de bijhorende aandachtspunten.

Verlaagd salariscriterium

Iemand komt in aanmerking voor het verlaagd salariscriterium wanneer deze voldoet aan de voorwaarden voor het zogenaamde zoekjaar. Wat deze voorwaarden zijn, hebben wij in een eerdere blog al eens toegelicht. Een groot voordeel is dat het instroom salaris vele malen lager ligt dan het salaris dat geldt voor kennismigranten jonger dan 30 jaar en kennismigranten van 30 jaar en ouder. Dit zorgt voor een betere positie op de arbeidsmarkt, omdat de pas afgestudeerde kennismigrant eerder in aanmerking komt voor een functie waarbij het marktconforme salaris zich ter hoogte van het verlaagde salariscriterium bevindt.

Een ander voordeel is dat de kennismigrant gedurende zijn gehele loopbaan als kennismigrant binnen deze categorie blijft vallen. Ongeacht zijn leeftijd en ongeacht hoe vaak hij van werkgever wisselt. Wat wel van cruciaal belang is, is dat er geen verblijfsgat ontstaat. Gebeurt dit wel, dan zal – afhankelijk van zijn leeftijd – het looncriterium worden toegepast voor kennismigranten jonger dan 30 jaar of voor kennismigranten van 30 jaar en ouder.

Wanneer je als organisatie iemand in dienst neemt tijdens het zoekjaar hoogopgeleiden, is het van belang alvast rekening te houden met de overgang naar arbeid als kennismigrant. Het loon van de kennismigrant moet immers marktconform zijn. Wanneer je bijvoorbeeld de werknemer tijdens het zoekjaar een maandelijks loon ter hoogte van € 2.000,00 biedt tijdens het zoekjaar en bij aanvraag voor arbeid als kennismigrant een loon vermeld ter hoogte van € 2.543,00 dan kan dit vragen oproepen bij de IND aangaande de marktconformiteit van het loon. Speelt dit momenteel bij een (toekomstig) kennismigrant binnen jouw organisatie? Neem dan gerust contact op voor een aanvullend advies.

Kennismigrant jonger dan 30 jaar

Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar geldt een lager looncriterium dan voor kennismigranten van 30 jaar en ouder. Ook dit staat weer in relatie tot de marktconformiteit van het loon. Een jonge kennismigrant zal vaak nog niet in aanmerking komen voor het hoge looncriterium dat geldt voor een kennismigrant van 30 jaar en ouder.

Wanneer de kennismigrant gedurende het dienstverband 30 jaar wordt, blijft het looncriterium voor kennismigranten jonger dan 30 jaar van toepassing. Anders zou de kennismigrant met ingang van zijn 30ste verjaardag een loonsverhoging van zo’n 35 – 40% moeten ontvangen, iets dat in Nederland niet als marktconform wordt beschouwd. Wel is van belang dat het looncriterium voor kennismigranten jonger dan 30 jaar alleen blijft gelden wanneer er geen sprake is van een verblijfsgat en de kennismigrant werkzaamheden blijft uitvoeren bij dezelfde werkgever. Met name dat laatste is een belangrijk punt van aandacht wanneer een organisatie over meerdere bedrijfsonderdelen beschikt of wanneer er sprake is van in- en doorleen. Op het moment dat een kennismigrant van 30 jaar en 1 dag zal worden overgeplaatst naar een andere groepsentiteit om daar onder contract te gaan staan, dan zal voor die kennismigrant het hogere salariscriterium van 30 jaar en ouder gaan gelden.

Kennismigrant 30 jaar en ouder

Voor kennismigranten van 30 jaar en ouder gelden in principe de basisregels voor het looncriterium zoals eerder in dit blog toegelicht: Het looncriterium wordt vastgesteld op de datum dat de kennismigrant in dienst treedt en opnieuw geïndexeerd op het moment dat er sprake is van een verlenging van het verblijfsrecht.

De regels rondom vaststelling van het looncriterium van de kennismigrant kunnen voor nogal wat variatie in de loonadministratie zorgen. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig een geautomatiseerde controle te laten uitvoeren of alle kennismigranten wel voldoen aan het voor hen geldende looncriterium. Zo kunnen er in de loonadministratie van 2022 verschillende variaties ontstaan. We hebben immers te maken met 3 verschillende groepen (verlaagd, <30  jaar en 30 jaar en ouder) en daarbij ook nog met looncriteria geldend over verschillende jaren, afhankelijk van wanneer het dienstverband gestart is of de verlenging voor het verblijfsrecht is aangevraagd.

In de praktijk zien wij dat er regelmatig fouten worden gemaakt in de loonadministratie waar het de toepassing van het (juiste) looncriterium betreft. De IND handhaaft hier echter wel op met alle gevolgen van dien. Wil je er zeker van zijn dat jouw (loon)administratie goed op orde is? Neem dan zeker contact met ons op voor een individueel advies.

Volgende week zullen wij aandacht besteden aan het associatieverdrag tussen Turkije en de EU. Voor Turkse werknemers – waaronder kennismigranten – zijn een aantal uitzonderingen toepassing die wij nader zullen toelichten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close