Residence permit

Verschillende verblijfsdoelen uitgelicht

mr. D.O. (David) Wernsingon

Als werkgever moet je op de hoogte zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan het betreffende verblijfsdoel van een werknemer van buiten de EU/EER. In deze derde blog uit de reeks geschreven door Miriam en David, lichten zij vier verblijfsdoelen uit met daarin afwijkende voorwaarden en aandachtspunten. Dus, meer weten over de verblijfsdoelen arbeid in loondienst, studie, verblijf bij familie- of gezinslid of zoekjaar voor hoogopgeleiden? Lees dan snel verder!

Wanneer een werkgever zelf de immigratieprocedure voor één van hun werknemers met een nationaliteit van buiten de EU/EER/Zwitserland faciliteert, mag verwacht worden dat de werkgever op de hoogte is van alle voorwaarden die verbonden zijn aan het betreffende verblijfsdoel. Op het moment dat een derdelander solliciteert op een functie bij werkgever en reeds in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning bestaat de kans dat de werkgever ten onrechte aanneemt dat deze persoon onder reguliere voorwaarden arbeid mag verrichten in Nederland.

Vorige week hebben wij in ons blog toegelicht dat het bij derdelanders vereist is een kopie van de verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning (TWV) in de administratie op te nemen. Maar hoe weet je welke rechten en plichten verbonden zijn aan welk verblijfsrecht? Dit kan bepaald worden aan de hand van de arbeidsmarktaantekening die op de achterkant van het verblijfsdocument vermeld staat.

In dit blog zullen wij een viertal verblijfsdoelen uitlichten en de afwijkende voorwaarden en aandachtspunten voor werkgevers toelichten. Het betreft de verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst;

 • Studie;

 • Verblijf bij familie- of gezinslid;

 • Zoekjaar hoogopgeleiden.

Arbeid in loondienst

Er zijn verschillende verblijfsdoelen die onder de categorie ‘Arbeid in loondienst’ vallen. Voor deze verblijfsdoelen is het in eerste instantie vereist een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of TWV aan te vragen. Zodra de vreemdeling 5 jaar in Nederland heeft gewerkt, wordt hij ‘vrij op de arbeidsmarkt’.  De arbeidsmarktaantekening die hierbij hoort luidt als volgt:

Arbeid in loondienst. Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist. Een beroep op algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

Op basis van deze tekst kan een werkgever onterecht in de veronderstelling zijn dat deze derdelander arbeid kan verrichten zonder dat hier aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn. Met alle gevolgen van dien.

Om een werknemer met deze verblijfsaantekening rechtmatig arbeid te laten verrichten binnen jouw organisatie, zijn de volgende zaken minimaal van belang:

 • Geldigheidsduur van het verblijfsdocument;

 • De werknemer wijzigt van werkgever binnen de zoekperiode van 3 maanden;

 • De werkgever registreert zichzelf als (erkend) referent van de vreemdeling bij de IND;

 • Er is sprake van een overeenkomst voor arbeid in loondienst.

Voldoet de werkgever of werknemer niet aan één van bovenstaande voorwaarden dan bestaat het risico op intrekking van de verblijfsvergunning en daarmee illegale tewerkstelling.

Studie

Nederland kent veel internationale studenten met een nationaliteit van buiten de EU/EER/Zwitserland. In de meeste gevallen treedt de onderwijsinstelling op als de (erkend) referent van deze derdelanders. Zij ontvangen dan een verblijfsdocument met daarop de volgende arbeidsmarktaantekening:

Studie. TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan.

In de meeste gevallen is het verkrijgen van een TWV een tijdrovende en arbeidsintensieve procedure. Voor studenten is deze vereenvoudigd – er hoeft bijvoorbeeld geen schaarste te worden aangetoond – maar zijn er wel andere voorwaarden aan de arbeid verbonden. Zo moet er een keuze worden gemaakt of de student maximaal 16 uur per week werkt gedurende het gehele jaar werkt óf fulltime gedurende de zomermaanden.

Van belang is dat deze keuze per jaar gemaakt dient te worden en in zijn totaliteit geldt. Met dit laatste wordt bedoeld dat de student maximaal 16 uur per week in totaal mag werken en niet per werkgever. Ook is die 16 uur een wekelijks getal, er mag niet in gemiddeld worden door de ene week 12 uur te werken en de andere week 20 uur. Het is verstandig hier aandacht aan te besteden in de vreemdelingrechtelijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Doordat Maes Law eveneens beschikt over een sectie Arbeidsrecht, kunnen wij hier indien nodig in adviseren.

De TWV wordt aangevraagd bij het UWV en de procedure neemt gemiddeld maximaal 5 weken in beslag. Van belang is dat de student pas met het verrichten van arbeid begint op het moment dat de TWV in de administratie is opgenomen en na de vermelde ingangsdatum. Een eventuele verlenging van de TWV moet tijdig bij het UWV worden aangevraagd om te voorkomen dat de student (tijdelijk) geen werkzaamheden uit mag voeren.

Ook is hier een belangrijke taak weggelegd voor de salarisadministratie om te borgen dat het urencriterium niet wordt overschreden. Wordt deze wel overschreden, dan is er sprake van illegale tewerkstelling.

Verblijf als familie- of gezinslid

Er zijn vele redenen te bedenken waarom iemand als familie- of gezinslid over een verblijfsvergunning beschikt. Ook zijn er verschillende arbeidsmarktaantekeningen waardoor je als werkgever extra alert moet zijn of de persoon in kwestie arbeid mag verrichten en zo ja onder welke voorwaarden. Voorkomende arbeidsmarktaantekeningen zijn bijvoorbeeld:

 • Arbeid wel toegestaan, TWV vereist.

 • Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.

 • Arbeid toegestaan, mits TWV is verleend.

 • Arbeid wel toegestaan. TWV niet vereist.

 • Arbeid niet toegestaan.

In alle gevallen zal het familie- of gezinslid van de (beoogd) werknemer optreden als referent. Dit betekent dat de werkgever zich niet als referent hoeft te registreren bij de IND. Wel is een belangrijke kanttekening op zijn plaats: als er iets verandert in de situatie van de referent, of de relatie tot de referent dan kan dit gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de werknemer. Ook hierbij is het te adviseren specifieke vreemdelingrechtelijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst op te laten nemen.

Zoekjaar hoogopgeleiden

Wanneer iemand in Nederland een bachelor- of masterdiploma heeft behaald, of een master heeft behaald aan een onderwijsinstelling die op minimaal twee van de ranglijsten vermeld staat van Top 200 universiteiten, dan kan iemand in aanmerking komen voor een zogenaamd ‘zoekjaar hoogopgeleiden’. De bijhorende arbeidsmarktaantekening luidt als volgt:

Het zoeken naar en verrichten van arbeid in loondienst. Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.

In principe kan een derdelander met deze arbeidsmarktaantekening bij iedere werkgever aan de slag zonder beperkingen. Echter dienen zowel de werkgever als werknemer alert te zijn op het moment dat de einddatum van het zoekjaar in zicht komt. Op dat moment zal er namelijk een nieuwe verblijfsvergunning – met een ander verblijfsdoel – aangevraagd moeten worden. Veelal wordt er vanuit gegaan dat de werknemer zijn zoekjaar omzet naar een verblijfsvergunning voor ‘Arbeid als Kennismigrant’.  De werkgever zal hiervoor echter geregistreerd moeten staan in het ‘Openbaar register erkende referenten’ voor het verblijfsdoel ‘Arbeid Regulier en Kennismigranten’. Regelmatig wordt dit te laat geconstateerd door betrokken partijen waardoor een zeer ongunstige situatie ontstaat.

De aankomende weken zullen wij meer aandacht besteden aan de zogenaamde kennismigrantenregeling. Volgende week volgt eerst een blog die dieper ingaat op het (erkend) referentschap en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close