procedures kennismigranten

Wat zijn de verschillende procedures voor het aannemen van kennismigranten?

mr. D.O. (David) Wernsingon

Wanneer jouw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is erkend als referent voor het verblijfsdoel ‘Arbeid Regulier en Kennismigratie’ kan je een kennismigrant in dienst nemen. Maar welke stappen moet je ondernemen om dit succesvol te doen? De eerste stap is bepalen welke procedure je moet volgen om het verblijfsrecht aan te vragen of te verlengen. Welke verschillende procedures er zijn en de bijhorende aandachtspunten zullen wij op hoofdlijnen in dit blog nader toelichten.

Op hoofdlijnen zijn er 5 verschillende procedures:

  • Procedure Toegang en Verblijf (TEV);

  • Procedure Verblijfsvergunning regulier (VVR);

  • Wijziging beperking naar ‘Arbeid als Kennismigrant’;

  • Aanmelden kennismigrant;

  • Verlengen van de verblijfsvergunning voor ‘Arbeid als Kennismigrant’.

De eerste twee procedures zijn in principe van toepassing op – toekomstige – kennismigranten die nog in het buitenland verblijven, bij de laatste drie procedures is er reeds sprake van een toegekend verblijfsrecht in Nederland.

Welke situatie en procedure op de – toekomstige – kennismigrant van toepassing zijn, is mede bepalend voor het toe te passen looncriterium. Dit onderdeel zullen wij volgende week in een nieuwe blog nader toelichten.

Procedure Toegang en Verblijf (TEV)

Deze procedure is van toepassing op derdelanders die beschikken over een MVV-plichtige nationaliteit en geen verblijfsrecht hebben in Nederland. Voor deze personen dien je een aanvraag in via het Portaal Zakelijk van de IND waarna een beslissing in principe binnen 2 weken volgt. De IND zal vervolgens een bericht sturen aan de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het land van herkomst of bestendig verblijf – de voorkeurslocatie voor afhalen van de MVV kan je aangeven in het online portaal.

De toekomstig medewerker plant vervolgens een afspraak bij de Nederlandse vertegenwoordig om een MVV aan te vragen en zijn biometrische gegevens af te staan waarmee het verblijfsdocument in Nederland geproduceerd kan worden. Deze afspraak dient plaatst te vinden binnen 3 maanden na kennisgeving van de IND. Afgifte van de MVV neemt gemiddeld zo’n 2 weken in beslag waarna de kennismigrant naar Nederland kan reizen. De MVV heeft een geldigheid van 3 maanden en beschikt over de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid als Kennismigrant’. Dit betekent dat de kennismigrant na aankomst in principe gelijk kan starten met zijn werkzaamheden, ook als het verblijfsdocument nog niet beschikbaar is. Het is wel de bedoeling dat de kennismigrant zijn verblijfsdocument voor verstrijken van de geldigheid van de MVV in ontvangst neemt bij het IND loket en de erkend referent hiervan een kopie opneemt in de administratie.

Wanneer er geen bijzonderheden optreden, kan de kennismigrant gemiddeld 5-7 weken nadat de aanvraag is ingediend starten met zijn werkzaamheden.

Procedure Verblijfsvergunning regulier (VVR)

Ook deze procedure is van toepassing op derdelanders die nog geen verblijfsrecht hebben in Nederland. Echter betreft het hier derdelanders die een vrijstelling van de MVV-plicht genieten. Dit kan bijvoorbeeld op basis van nationaliteit zijn, een verblijfsvergunning in een ander Schengenland of eerder verblijf in Nederland. Voor een uitgebreide toelichting kan je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Via het Portaal Zakelijk van de IND dien je een aanvraag in voor verblijf als kennismigrant en ook hier volgt de beslissing in principe binnen 2 weken. Deze personen hebben geen MVV nodig en kunnen gelijk naar Nederland reizen. Zij zullen een afspraak moeten maken bij een IND loket voor afgifte van hun biometrische gegevens die nodig zijn voor het verblijfsdocument. Na afgifte van de biometrische gegevens heeft de IND zo’n 2 weken nodig om het verblijfsdocument te produceren. De kennismigrant kan alleen met een geldig verblijfsdocument zijn of haar werkzaamheden starten. Dit betekent dat hij of zij zal moeten wachten op zijn verblijfsdocument of een afspraak – eventueel gelijktijdig met afgifte van biometrische gegevens – moet plannen voor het verkrijgen van een verblijfsaantekening in zijn paspoort. In beide gevallen dient een kopie van het geldige verblijfsdocument en de MVV in de administratie te worden opgenomen.

Wanneer er geen bijzonderheden optreden, kan de kennismigrant gemiddeld 2-4 weken nadat de aanvraag is ingediend starten met de werkzaamheden.

Procedure Wijziging beperking naar ‘Arbeid als Kennismigrant’

Wanneer een derdelander al over een verblijfsvergunning beschikt in Nederland kan deze ervoor kiezen het verblijfsrecht te wijzigen naar een ander verblijfsdoel. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan. Voor kennismigranten zien wij in de praktijk vaak dat de wijziging plaats vindt na het zoekjaar hoogopgeleiden. Dit zoekjaar dient immers vooral om een baan als kennismigrant te vinden en de wijziging beperking is hier dan ook een logisch gevolg van. In andere gevallen is het aan te raden goed na te gaan welke motieven de persoon in kwestie heeft om zijn verblijfsdoel te wijzigen.

Gaat het bijvoorbeeld om een persoon die zijn verblijfsrecht ontleent aan verblijf bij partner en is die relatie tot een eind gekomen? In zo’n geval is het belangrijk na te gaan of de mogelijkheid tot wijziging beperking nog van toepassing is of dat er een nieuwe aanvraag ingediend moet worden – al dan niet onder vrijstelling van de MVV plicht. De zorgplicht vanuit de erkend referent speelt hier een belangrijke rol en wordt door de IND streng beoordeeld.

Gaat het inderdaad om een wijziging beperking, dan is het van belang de wijziging tijdig in te dienen, zodat er geen verblijfsgat ontstaat. Ook moet goed gekeken worden of de persoon in kwestie in afwachting van de beslissing een verblijfsaantekening kan krijgen waarmee hij al werkzaamheden mag verrichten, of dat er eerst een besluit noodzakelijk is.

In principe neemt deze procedure zo’n 2 weken in beslag, nadat de aanvraag is ingediend via het Portaal Zakelijk van de IND.

Procedure Aanmelden kennismigrant

Is een derdelander reeds werkzaam in Nederland en wil hij de overstap maken naar een andere werkgever dan is dit in de meeste gevallen vrij eenvoudig te realiseren. Wel moet de nieuwe werkgever alert zijn op een aantal zaken.

Zo kan een kennismigrant alleen binnen de zoekperiode van werkgever wijzigen. De zoekperiode is maximaal 3 maanden na einde van het dienstverband bij de vorige werkgever en mag de geldigheid van het verblijfsrecht niet overschrijden. Erkend referenten zijn verantwoordelijk om na te gaan of de wijziging daadwerkelijk plaatsvindt binnen de zoekperiode. Dit kan gecontroleerd worden door bewijsstukken op te vragen dat het dienstverband bij de vorige erkend referent maximaal 3 maanden voor start van het nieuwe dienstverband tot een eind is gekomen. Is de zoekperiode reeds verstreken dan zal in de meeste gevallen een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden – al dan niet onder vrijstelling van de MVV plicht. Dit kan gevolgen hebben in de vorm van een verblijfsgat en daarmee weer voor het toepasbare looncriterium wanneer de kennismigrant aanspraak kon maken op het verlaagd looncriterium.

Valt de wijziging binnen de zoekperiode en zijn er geen andere bijzonderheden? De wijziging moet binnen 28 dagen worden doorgeven. Dit kan via het Portaal Zakelijk van de IND.

Procedure Verlengen van de verblijfsvergunning voor ‘Arbeid als Kennismigrant'

Wanneer het verblijfsrecht van de kennismigrant korter is dan de overeengekomen arbeidsovereenkomst zal er ook een aanvraag tot verlengen van de verblijfsvergunning moeten worden ingediend. Dit kan maximaal 3 maanden voor het verstrijken van het verblijfsrecht. De IND hanteert hiervoor de wettelijke beslistermijn van 90 dagen.

Is het verblijfsrecht verlopen en heeft de IND nog geen besluit genomen op de verlengingsaanvraag? De kennismigrant kan zijn werkzaamheden blijven uitvoeren. Wel wordt geadviseerd een verblijfsaantekening aan te vragen en een kopie hiervan op te nemen in de administratie.

Wanneer er sprake is van een verlenging voor een kennismigrant die reeds werkzaam is bij de erkend referent dan moet rekening worden gehouden met indexering van het salaris. Welke aandachtspunten er zijn voor het looncriterium zullen wij volgende week in ons blog bespreken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met David Wernsing. Hij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close