Startup artikel

Moeilijk om als Nederlandse startup werknemers uit het buitenland aan te nemen? Nu niet meer!

on

Sinds 1 juni 2021 is Nederland gestart met een pilot genaamd: ‘essentieel personeel voor startups’. De reden om met de pilot te beginnen was omdat het voor startups in de praktijk erg moeilijk was om medewerkers van buiten de EU/EER/Zwitserland in dienst te nemen. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de werknemers gold een vrij hoog salariscriterium en met eventuele participatie in het bedrijf kon geen rekening worden gehouden om alsnog aan het toepasselijke salariscriterium te voldoen. Voor derdelanders van 30 jaar en ouder was het salariscriterium € 4.752,-, voor jonger dan 30 jaar was dit € 3.484,-, en voor derdelanders die afgestudeerd zijn in Nederland van een Bachelor, Master of PhD of aan één van de top 200 universiteiten wereldwijd van een Master of PhD was het criterium € 2.497,- (de bedragen zijn bruto per maand, exclusief vakantiegeld). Het laatstgenoemde salariscriterium blijkt voor startups wel haalbaar, maar het maakt de vijver waaruit ze nieuwe werknemers konden vissen vrij klein. De nieuwe pilot zou dit probleem moeten oplossen: het is voor innovatieve startups makkelijker om een verblijfsvergunning te krijgen waarmee de werknemer zonder EU/EER/Zwitserse nationaliteit in Nederland mag verblijven en werken.

Wat houdt de pilot precies in?

Nederland creëert een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht zoals neergelegd in artikel 2 van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Hierin staat: ‘Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.’  De pilot houdt rekening met de binnen startups gebruikelijke beloningsstructuur door een lager salariscriterium toe te passen en daarbovenop de eis dat de werknemer participeert in het bedrijf. Dit houdt in dat de werknemer dus gedeeltelijk in loondienst is, maar daarnaast ook meedeelt in de risico’s, het succes en de kansen van het bedrijf. Een dergelijke manier van belonen zorgt ervoor dat de werknemer essentieel is voor de startup om te groeien of een groter marktaandeel te verwerven, aangezien geen enkele ondernemer een deel van zijn bedrijf zou weggeven zonder dat dit nodig is.

Vereisten en duur van de pilot

De bovenstaande vrijstelling is alleen van toepassing wanneer:

1) de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor het werken bij een onderneming;

2) dit bedrijf een innovatieve startup is met schaalbare bedrijfsactiviteiten;

3) er een vast salaris is overeengekomen van een bedrag van minimaal € 2.497 bruto per maand, exclusief vakantiegeld;

4) de werknemer bovenop het bruto maandsalaris een onvoorwaardelijke medewerkersparticipatie ontvangt van minimaal 1% in de onderneming.

Een enorm voordeel van de pilot is dat wanneer een startup aan deze eisen voldoet, deze geen erkend referent hoeft te worden. De leges voor een dergelijke aanvraag bij de IND van € 2.062 worden de startups dan dus bespaart én de startup hoeft niet meer te voldoen aan het hogere salariscriterium zodat de werknemer alsnog een verblijfsvergunning kan krijgen!

Is jouw bedrijf een innovatieve startup?

Wanneer wordt jouw bedrijf dan beschouwd als een innovatieve startup? Dat is aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (afgekort als RVO). RVO controleert de volgende zaken:

1) Innovatief vermogen;  en

2) schaalbaarheid van bedrijfsactiviteiten;

3) de financiële positie;

4) de capaciteit en structuur van het bedrijf (spreekt voor zich).

Innovatief vermogen

Om te controleren of de startup innovatief vermogen heeft, controleert RVO of er sprake is van de volgende zaken:

- een nieuw product, dienst of technologie; of

- een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze van de onderneming. Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) activiteiten die aansluiten bij het Topsectorenbeleid, inzet op energietransities, de Sustainable Development Goals (SDG’s) of innovatiebeleid van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Schaalbaarheid van bedrijfsactiviteiten en de financiële positie

De RVO beschouwt een startup als schaalbaar wanneer de startup het product of de dienst duurzaam kan blijven leveren en tegelijkertijd een snelle groei kan realiseren.

Maar wat betekent dan duurzaam in deze context? Met duurzaamheid wordt bedoeld: wanneer de startup tijdens deze snelle groei financieel aan al haar verplichtingen kan blijven voldoen. Of er sprake is van snelle groei wordt dan weer bepaald op basis van of er sprake is van een versnelde (niet lineaire) waardeontwikkeling.

Wat heeft de RVO nodig om de beoordeling te doen?

De startup moet een ondernemingsplan, prognoses en financiële analyse indienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (afgekort als IND). De RVO zal haar bovengenoemde beoordeling baseren op deze stukken. Deze toetsing is vergelijkbaar met de toetsing die de RVO al doet voor verblijfsvergunningen voor startende ondernemers en zzp’ers en voor erkend referenten.

De beoordeling van RVO heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Deze gaat in vanaf het moment dat de eerste verblijfsvergunning geldig is.

Momenteel kan zo’n vergunning worden verleend voor een maximale duur van één jaar. Hoogstwaarschijnlijk zal dit per 1 januari 2022 verlengd worden naar drie jaar.

De pilot zal lopen voor een periode van vier jaar. Na twee evaluatiemomenten (na jaar twee en na vier jaar) zal er worden besloten of deze pilot definitief in het beleid zal worden opgenomen of niet.

Wat is belangrijk om te weten over de toepasselijkheid van het laagste salariscriterium?

Het salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk en het hangt ook niet af van bepaalde diploma’s of iets dergelijks. Het salariscriterium wordt jaarlijks geïndexeerd, net als ieder ander salariscriterium dat in Nederland geldt voor verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunningen.

Wat houdt medewerkersparticipatie in?

De RVO controleert of de werknemer (uiteindelijk) een medewerkersparticipatie in de onderneming krijgt van minimaal 1% van de onderneming. Zo’n medewerkersparticipatie moet:

1) aantoonbaar contractueel zijn vastgelegd (het makkelijkste is in een schriftelijk en door beide partijen ondertekende overeenkomst);

2) zonder afhankelijk te zijn van individuele prestatievoorwaarden; en

3) de medewerkersparticipatie dient binnen drie jaar na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst onvoorwaardelijk te worden.

Het is dus mogelijk om voorwaarden af te spreken zolang deze niet te maken hebben met het individuele functioneren van de werknemer. Het kan wel gekoppeld worden aan de groei van het bedrijf of iets dergelijks en uiteraard moeten deze voorwaarden redelijk zijn.

Als een startup aan alle eisen voldoet, mag deze dan een onbeperkt aantal verblijfsvergunningen aanvragen voor essentieel personeel?

Nee, de pilot is beperkt tot maximaal vijf verblijfsvergunningen per startup. Bij een zesde aanvraag wijst de IND deze af. Dit is dus geen keuze van de IND. Als er dus al vijf verblijfsvergunningen zijn verleend aan een startup, moet een zesde worden afgewezen! Het is dus mogelijk om meer verblijfsvergunningen aan te vragen, maar er kunnen in totaal slechts vijf werknemers met een verblijfsvergunning als essentieel personeel voor startups in dienst zijn bij dezelfde startup. Dus als er een werknemer vertrekt en er wordt een nieuwe werknemer gevonden, dan kan er een nieuwe verblijfsvergunning worden aangevraagd voor die werknemer als essentieel personeel voor de startup. Het aanvragen van een andere verblijfsvergunning is wel mogelijk wanneer een startup al vijf verblijfsvergunningen via de pilot heeft gekregen.

Positie van gezinsleden

De partner/echtgenoot van de werknemer kan een verblijfsvergunning krijgen met de arbeidsmarktaantekening: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. De partner/echtgenoot heeft hierdoor een betere positie op de Nederlandse arbeidsmarkt dan de werknemer van de startup.

Houd er wel rekening mee dat deze arbeidsmarktaantekening alleen blijft bestaan als de pilot na vier jaar wordt voortgezet!

Waar vind je deze nieuwe pilot?

Deze nieuwe pilot is gecodificeerd in artikel 1o, eerste lid, sub b van het Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen jo. Artikel 3.20e van het Voorschrift Vreemdelingen.

Conclusie

Deze nieuwe pilot voor essentieel personeel voor startups biedt kansen voor startups om ook talent van buiten de EU/EER/Zwitserland aan te nemen en daardoor makkelijker te concurreren met grotere, reeds gevestigde bedrijven in Nederland. Door deze pilot hoeven startups geen erkend referent te worden en behoeft het salaris niet te voldoen aan het salariscriterium voor kennismigranten van jonger of ouder dan 30 jaar en wordt daarmee de drempel weggenomen om talent van buiten de EU/EER/Zwitserland aan te nemen.

Voor de exacte voorwaarden en de details kan je contact opnemen met mr. Mandy Janzen-Westerburgen.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close