Salariscriterium-kennismigrant

Criteria kennismigranten- en Blue Card regelingen

on

Elk jaar worden de salariscriteria voor onder meer de kennismigranten- en de Blue Card regelingen enigszins geïndexeerd (wat in de praktijk altijd op een kleine verhoging neerkomt). De criteria voor 2021 luiden ingevolge de Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2020, 2020-0000127590, over per 1 januari 2021 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen:

  • Kennismigrant van 30 jaar of ouder: € 4.752,00 per maand;

  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3.484,00 per maand;

  • Kennismigrant verlaagd criterium (korter dan drie jaar geleden afgestudeerd in Nederland op minimaal bachelor niveau dan wel afgestudeerd op master- of postdoctoraal niveau of gepromoveerd aan een top 200 universiteit / faculteit ergens in de wereld, zoals genoemd in de Times Higher Education World University Rankings, de QS World University Rankings of de Academic Ranking of World Universities dan wel een voortzetting na een zoekjaarvergunning): € 2.497,00 per maand;

  • EU Blue Card: € 5.567,00 per maand.

Al deze bedragen zijn bruto loonbedragen (en dus geen SV-loon oid) waartoe in beginsel alle bijkomende vergoedingen mogen worden opgeteld als ze maar schriftelijk zijn vastgelegd, niet variabel zijn én maandelijks worden uitgekeerd. Genoemde bedragen zijn uitdrukkelijk exclusief de wettelijke vakantiebijslag ad 8%. Conform onder meer artikel 1d, lid 5 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen dient het loon ten minste ‘marktconform’ te zijn en dient het door de werkgever over een periode van ten hoogste een maand bijgeschreven te worden op een bankrekening, bestemd voor girale betaling, op naam van de vreemdeling. De marktonconformiteitstoets geldt uitdrukkelijk niet voor de EU Blue Card omdat zulks op basis van Richtlijn 2009/50/EG niet toegestaan is; genoemde regeling kent dan weer wel een opleidingsvereiste die de kennismigrantenregeling as such niet kent.

Voor bestaande verblijfsvergunningen heeft een en ander geen gevolgen; bij verandering van omstandigheden kunnen deze wijzigingen wél gevolgen hebben. De IND zegt daarover geheel correct op haar websiteEen kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook nadat hij 30 jaar oud is geworden. Krijgt de kennismigrant een nieuwe werkgever? Dan geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft. De uitzondering op deze regel geldt voor de kennismigrant die valt onder het verlaagde salariscriterium. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant aansluitend van werkgever verandert. Het verlaagde salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk.

Vragen ? Neem contact op met Mandy Janzen-Westerburgen of één van haar collega’s!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close