Aangifte-Malieveld-update

Aangifte Malieveld: update

mr. B.J. (Bart) Maeson

Naar aanleiding van mijn bericht op onze website van 16 maart 2021 en de plaatsing daarvan door mij op LinkedIn, werden wij overstelpt met berichten via diverse kanalen. Het bericht is op LinkedIn alleen al 140.000 gezien en er hebben meer dan 2.000 interacties op plaatsgevonden. Op Twitter, waar onder andere Ghislen Nysten een bericht hierover heeft geplaatst, ben ik inmiddels de tel kwijt. Het bericht op onze website en de aangifte zijn duizenden malen bekeken door unieke bezoekers. Kortom, kennelijk heb ik met mijn aangifte – en daarmee mijn expliciet protest tegen excessief politiegeweld – een zeer gevoelige snaar geraakt. Dat doet ons deugd, zeker ook om alle positieve berichten te lezen en de vele telefoontjes die we hebben gekregen van dankbare mensen die al dan niet aanwezig waren maar net zo geschokt waren als ik van de gebeurtenissen en de beelden. Dat bewijst eens te meer dat de meeste mensen deugen en nog steeds een zeer goed afgesteld moreel kompas hebben, hetgeen – ook in deze lastige en bijzondere tijden – zeer te prijzen is.

We hebben in de tussentijd niet stilgezeten. Zo heb ik intern en extern overleg gevoerd hierover met diverse collega advocaten en met de behandelende Officier van Justitie van het Arrondissementsparket Den Haag (een beetje een duur woord voor de afdeling van het Openbaar Ministerie in Den Haag). Zij onderschrijft volmondig mijn dringend verzoek in mijn aangifte om een zeer gedegen onderzoek te laten verrichten zij bevestigt mij ook schriftelijk dat dat onderzoek inmiddels is opgestart. Dat zullen we nauwgezet opvolgen en u daarover via deze weg verder berichten.

Er hebben zich ook getuigen en slachtoffers gemeld en wij beginnen vanaf vandaag met het inventariseren en individueel beantwoorden daarvan.

Er zijn een aantal gevallen te onderscheiden:

  • U was al dan niet aanwezig en u wenst ook aangifte te doen. Daarvoor hebben we een format opgesteld die u hier in PDF en hier in Word aantreft. De aangifte is tevens een klacht tegen het politieoptreden. Ik heb met de behandelende Officier van Justitie afgesproken dat een en ander niet alleen per post, maar ook per e-mail kan worden verstuurd (een foto of een scan want er moet wel een handtekening op staan) via  kcc.dh@om.nl. U mag maar hoeft geen kopie te sturen aan info@maeslaw.nl; bedoeling is dat u de aangifte zelf rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie stuurt per post of per e-mail. Let wel: het doen van valse aangifte is strafbaar !

  • U was aanwezig en wenst al dan niet aangifte te doen (of dat hebt u al gedaan) maar u wil vooral ook getuigen. Dat kan via de aangifte, maar als u geen aangifte wenst te doen maar wel wilt getuigen (en voor zover u zich nog niet bij ons hebt gemeld), dan kan dat via info@maeslaw.nl. Het kan ook zijn dat u niet aanwezig was, maar beschikt over uniek beeldmateriaal wat in feite ook een ‘getuigenis’ is. Wij verzamelen al die getuigenissen (met of zonder beeldmateriaal) en maken dat over aan de Officier van Justitie, de Rijksrecherche of de Politie zelf via het ‘VIK’ (wat staat voor de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten). De Officier van Justitie heeft al aangekondigd dat het VIK contact met mij zal opnemen met betrekking tot het materiaal wat we tot nog toe reeds verzameld hebben. Geef wel even aan of u anoniem dan wel met naam en toenaam wenst te getuigen; een anonieme getuigenis is doorgaans wel minder ‘waard’ dan een getuige waarvan bekend is wie het is en wat zijn of haar betrokkenheid was. Maar dat staat u geheel vrij.

  • U bent slachtoffer van politiegeweld en u hebt letsel hebben opgelopen. Daarvoor hebben we een bevriend advocatenkantoor met een omvangrijke letselschadepraktijk bereid gevonden om alle slachtoffers die dat willen bij te staan tegen de daarvoor geldende voorwaarden. Slachtoffers met letselschade kunnen zich dus melden bij ons, maar nog liever rechtstreeks bij het kantoor MannaertsAppels via het telefoonnummer 013 – 583 8246 en / of e-mailadres letselschade@mannaertsappels.nl. Slachtoffers die zich al gemeld hebben zullen we dus individueel berichten met de vraag of we hun zaak mogen overdragen aan het kantoor MannaertsAppels.

  • U bent (ook) verdachte als gevolg van uw aanwezigheid en (beweerde) daden op het Malieveld op 14 maart jl. en u wenst juridische bijstand. Daarvoor hebt u een strafrechtadvocaat nodig waarvoor we u graag verwijzen naar de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten. Let wel: u kunt zowel slachtoffer, getuige en / of aangever zijn, maar ook zelf verdachte zijn van een strafbaar feit. Het is niet ongebruikelijk dat twee mensen die elkaar iets hebben aangedaan – bijvoorbeeld in een gevecht – aangifte tegen elkaar doen dan wel ambtshalve elk voor hun aandeel in het gevecht worden vervolgd en veroordeeld. Dat sluit elkaar dus niet uit, zij het dat men dan natuurlijk wel een beroep kan doen op bijvoorbeeld noodweer(exces). Hoewel de straffen vaak mee lijken te vallen en soms zelfs met een strafbeschikking van de Officier van Justitie worden afgedaan, is het toch verstandig om u altijd deskundig te laten bijstaan, al was het maar om een strafblad te voorkomen. Dat kan immers aardig in de weg gaan zitten bij werk, wonen, lenen, studeren en bijvoorbeeld ook verzekeren in de toekomst.

In al deze gevallen geldt dat u zelf een beroep kunt doen op uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar, maar lang niet altijd alles is gedekt. Zo zijn strafprocedures vaak uitgesloten in de polis. Zeker bij letselschade zal de verzekeraar de zaak naar zich toe willen halen in plaats van die uit te besteden aan de advocaat van uw keuze, maar het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat er in beginsel sprake is van vrije advocaatkeuze. U hoeft zich dus niet altijd te wenden tot de door de verzekeraar aangewezen jurist of advocaat. Uw advocaat die u zelf kiest kan u daar verder over informeren en afspraken maken met u en uw rechtsbijstandsverzekeraar. Als u min- of onvermogend bent, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, in het jargon een ‘toevoeging’ genoemd. Ook daar dient een advocaat u op te wijzen en samen met u te onderzoeken of u daarvoor in aanmerking komt.

Ik heb inmiddels ook een verzoek in voorbereiding aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag alsmede de Politie in Den Haag om een kopie van alle stukken te ontvangen die betrekking hebben op de demonstratie op het Malieveld d.d. 14 maart 2021, daaronder begrepen het litigieuze noodbevel van de Burgemeester en de geweldsinstructie(s) van de Politie (een zogenoemd ‘Wob-verzoek’). Samen met mijn kantoorgenoot mr. Martin Poelman zal ik de rechtmatigheid van een en ander onderzoeken en als daartoe aanleiding zou bestaan, de Staat en / of de Politie en / of de gemeente aansprakelijk houden wegens onrechtmatige (overheids)da(a)d(en). Ook hiervan zullen we u langs deze weg verder op de hoogte houden.

Tot slot: wij nemen geen stelling in voor of tegen de coronamaatregelen, maar blijven wat dat aangaat, zeker als kantoor, volledig neutraal. Veel mensen hebben ons giften – een soort van spontane  ‘crowdfunding’ – aangeboden, maar die hebben we echt niet nodig. Steun liever een organisatie als de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 die goed werk lijkt te leveren door heel slim zaken te documenteren terwijl de gebeurtenissen volop plaatsvinden en bouwen daarmee een archief op wat ons land nog goed van pas zal komen; de op hun website gepubliceerde politieverhoren zijn indrukwekkend en zeer bruikbaar in deze. Bijvoorbeeld bij een echt parlementair onderzoek of zelfs een heuse parlementaire enquête. Want dat er vroeg of laat onderzoek zal worden gedaan door het parlement staat inmiddels wel min of meer vast; het is alleen de vraag wanneer en in welke vorm. Maar er zijn ook andere organisaties die goed werk leveren op dit gebied en uw bijdrage beter kunnen gebruiken dan wij. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Artsen Collectief of Amnesty International; Amnesty International heeft zich al meteen op of na 14 maart 2021 zeer kritisch uitgelaten over het politiegeweld op het Malieveld en is volgens berichten in de media ook met een onderzoek begonnen. Wij zijn overigens aan geen van deze organisaties verbonden.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close