UBO-register-gaat-open

27 september 2020: UBO-register gaat open

on

Waarom een UBO-Register?

De (gewijzigde) vierde EU-richtlijn tegen het witwassen van geld beoogt misbruik van ondernemingen en andere juridische entiteiten voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme te bestrijden. De invoering van UBO-registers is een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. Alle lidstaten waren verplicht het UBO-register uiterlijk in januari 2020 te implementeren.

Wie moet zich inschrijven als UBO?

Een ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ultimate beneficial owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Het is mogelijk (en veel voorkomend) om meer dan één UBO per entiteit te hebben.

In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat welke personen in verschillende situaties automatisch als UBO worden beschouwd. Dit zijn de personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in de entiteit bezitten, of die er uiteindelijk zeggenschap over hebben. Als er geen persoon kan worden geïdentificeerd of als er enige twijfel bestaat over de UBO, dan zal de persoon die de positie van statutair bestuurder heeft gewoonlijk worden beschouwd als de UBO. Indien gevestigd in Nederland, geldt voor de navolgende niet-beursgenoteerde entiteiten de verplichting hun UBO(’s) te registreren:

 • besloten vennootschappen (bv’s) en naamloze vennootschappen (nv’s);

 • Europese naamloze vennootschappen (SE’s) en coöperatieve vennootschappen (SCE’s);

 • Europese Economische Samenwerkingsverbanden (EESV’s);

 • coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;

 • verenigingen;

 • stichtingen;

 • alle soorten partnerschappen (de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap);

 • rederijen; en

 • kerkgenootschappen

De volgende entiteiten hoeven zich niet te registreren:

 • de eenmanszaak;

 • de vereniging van eigenaren (vve);

 • de op een gereglementeerde markt genoteerde onderneming die onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten die in overeenstemming zijn met het recht van de Unie en zijn directe dochtermaatschappij(en);

 • de vereniging die geen bedrijf uitoefent; en

 • andere privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van historische rechtspersonen (zoals gilden).

Wanneer en waar moeten UBO zich registreren?

De Eerste Kamer heeft de implementatiewet op 23 juni 2020 goedgekeurd. Het UBO-register zal van start gaan op 27 September 2020. Het register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), de bevoegde autoriteit in Nederland. Bestaande entiteiten hebben vanaf 27 september 2020 achttien maanden de tijd om hun UBO-informatie aan de KvK te verstrekken. De KvK zal de entiteiten die deze informatie moeten indienen, daarvan in kennis stellen. Nieuwe entiteiten moeten hun UBO(‘s) registreren op het moment van inschrijving, aangezien dit een voorwaarde is voor inschrijving bij de KvK.

Welke details moeten worden verstrekt en wat is openbaar?

Het UBO-register in Nederland is gedeeltelijk toegankelijk voor iedereen met KvK-toegangscode tegen een nominaal bedrag van € 2,50. De volgende gegevens zullen openbaar worden gemaakt:

 • naam, geboortemaand en geboortejaar;

 • nationaliteit en land van verblijf; en

 • de aard en omvang van het economisch belang van de UBO (weergegeven in een bereik van 25% -50% enz.).

De bevoegde autoriteiten en de Nederlandse Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) hebben toegang tot meer gedetailleerde gegevens, zoals:

 • geboortedatum, -plaats en -land;

 • woonadres;

 • Burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);

 • kopie van de identificatiedocumenten van de UBO; en

 • kopie van documentatie die ondersteunt waarom deze persoon een UBO is en wat de aard en de omvang van het uiteindelijke belang van de UBO is.

Hoe kunnen we helpen?

Wij kunnen u helpen met het UBO-identificatieproces, met het indienen of wijzigen van UBO-informatie, bij het UBO-register en ook met het verzoek om beperkte toegang tot de UBO-informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin Poelman of Yord Koudstaal.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met de nodige zorg is samengesteld, kan Maes Law B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik ervan zonder haar medewerking. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en kan niet als advies worden beschouwd.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close