Algemene voorwaarden

1. Maes Law B.V.
1.1. Maes Law B.V. (“Maes Law”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en het verlenen van overige (juridische) diensten. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de natuurlijke personen die zelf of door middel van een vennootschap aandelen houden in Maes Law (deze personen en hun vennootschappen hierna ieder afzonderlijk te noemen “Partner” en gezamenlijk: “Partners”). Onder “Partners” worden tevens begrepen: vennootschappen waarvan de aandelen in meerderheid worden gehouden door een Partner en die tot doel hebben het verlenen van advocatuurlijke en/of juridische diensten. Op verzoek wordt tevens een lijst toegezonden van alle werknemers en adviseurs van Maes Law.
1.2. Niet alleen Maes Law kan een beroep doen op de bedingen in de algemene voorwaarden, maar ook alle Partners respectievelijk alle andere personen die voor Maes Law werkzaam zijn, respectievelijk alle adviseurs van Maes Law, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Maes Law van enige opdracht zijn ingeschakeld en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Maes Law aansprakelijk zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor rechtsopvolgers onder algemene titel van voornoemde personen.

2. De opdracht
2.1. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Maes Law. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op iedere opdracht die door een wederpartij (hierna: “Cliënt”) aan Maes Law wordt gegeven, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht of iedere nieuwe opdracht, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
2.2. Ingeval de Cliënt betwist dat een opdracht, op welke wijze dan ook is gegeven, zal Cliënt moeten aantonen dat deze opdracht inderdaad niet is verstrekt.
2.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door respectievelijk uitsluitend overeengekomen met Maes Law en namens haar uitgevoerd. Dit geldt onverkort indien de
overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking met de Cliënt tot stand is gekomen via een persoon als bedoeld in artikel 1, lid 2. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is, dat werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet hieraan evenmin af. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.4. Het staat Maes Law vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen Partners, werknemers en adviseurs van Maes Law te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van niet aan haar verbonden personen (“Derden”). Onder “verbonden personen” wordt begrepen: de Partners, de werknemers en de adviseurs van Maes Law.
2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Cliënt wordt door Maes Law uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Uitvoering van de opdracht
3.1. De opdracht aan Maes Law leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
3.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Maes Law uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Juridische opinies en soortgelijke verklaringen respectievelijk adviezen mogen door Cliënt niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maes Law, tenzij de toestemming reeds expliciet blijkt uit de omschrijving van de opdracht.
3.3. Maes Law zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
3.4. De Cliënt dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten die Maes Law naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Maes Law gewenste vorm en wijze aan Maes Law ter beschikking worden gesteld. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Maes Law ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Cliënt. Maes Law heeft het recht de aanvang respectievelijk de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Cliënt aan de in dit lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3.5. De Cliënt dient ook zonder verzoek van Maes Law er voor zorg te dragen dat de Cliënt die informatie, (nieuwe) feiten en (nieuwe) omstandigheden onverwijld ter beschikking stelt respectievelijk mededeelt aan Maes Law die noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden van Maes Law.
3.6. In het geval communicatie tussen de Cliënt en Maes Law plaatsvindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorg dragen voor gebruik van standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is echter jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij de Cliënt en Maes Law daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3.7. Mondelinge adviezen gegeven door Maes Law zullen alleen gelden, als deze ook schriftelijk zijn bevestigd door Maes Law.

4. Intellectuele eigendom
4.1. Maes Law behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
4.2. Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere voortbrengselen van de geest van Maes Law, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Maes Law toegestaan. De Cliënt heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

5. Facturering en betaling
5.1. Het honorarium voor de werkzaamheden van Maes Law wordt op basis van een uurtarief in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij Maes Law geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Maes Law doet op verzoek van de Cliënt opgave van op enig moment geldende tarieven. Maes Law is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen.
5.2. Maes Law zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, leges, procureurskosten, koerierskosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden.
5.3. Maes Law is te allen tijde gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen of een storting in depot te verlangen. Maes Law is gerechtigd de start van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van de ontvangst van het voorschot / of betaling in depot. Het voorschot / depot wordt verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot / depotbedrag betrekking heeft.
5.4. Alle factuurbedragen worden – voor zover van toepassing – verhoogd met omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.5. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de Cliënt in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Betwisting van de facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, na het verstrijken waarvan betwisting niet meer mogelijk is. In alle gevallen is de betalingstermijn minimaal veertien dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, met uitzondering van griffierechten, leges en eventuele andere doorbelastingen waarvoor een betalingstermijn van vijf dagen geldt. De betalingstermijn wordt op de factuur vermeld bij gebreke waarvan een betalingstermijn van veertien dagen geldt. Van deze betalingstermijn kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Betaling door de Cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de toepasselijke betalingstermijn. Betaling vindt plaats in Euro’s op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur van Maes Law tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.6. De betalingstermijn zoals bedoeld in lid 5 is een fatale termijn. De Cliënt is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Cliënt over het verschuldigde een rente van 1% per maand verschuldigd en is Maes Law bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen.
5.7. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Algemene voorwaarden Maes Law B.V., versie augustus 2020
5.8. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Maes Law gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan waarop de
onbetaalde factuur betrekking heeft.
5.9. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
5.10. In geval van (een aanvraag tot) liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de Cliënt zijn alle vorderingen op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
5.11. Maes Law is gerechtigd alle vorderingen tussen Maes Law en de Cliënt over en weer te verrekenen. Gelden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden kunnen slechts met specifieke instemming van de Cliënt verrekend worden met vorderingen van Maes Law op de Cliënt.
5.12. Indien de Cliënt of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden in plaats van op de kantoorrekening van Maes Law voldoet, zijn Maes Law en de Stichting Derdengelden gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van de Cliënt te corrigeren.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Elke aanspraak tot schadevergoeding van de Cliënt jegens personen zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 is uitgesloten. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
6.2. Maes Law is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Maes Law geen honorarium aan de Cliënt in rekening heeft gebracht.
6.3. Maes Law is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is veroorzaakt doordat de Cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6.4. Maes Law is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is veroorzaakt doordat Maes Law haar werkzaamheden heeft opgeschort als reactie op het door de Cliënt onbetaald laten van een factuur.
6.5. Maes Law is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 tot en met 5, is de totale aansprakelijkheid van Maes Law voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht voor alle claims tezamen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Maes Law afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, of de schade niet door de verzekeringen wordt gedekt, is de totale aansprakelijkheid voor alle claims tezamen beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Maes Law in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen evenwel te allen tijde met een totaal maximum van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde totale aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Maes Law in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen, evenwel te allen tijde met een totaal maximum van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
6.7. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Maes Law voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Verordening op de Advocatuur. De verzekeringspolis ligt voor Cliënten ter inzage op het kantoor van Maes Law.
6.8. De Cliënt vrijwaart Maes Law tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

7. Derden
7.1. Maes Law is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het inschakelen van derden voor fiscaal-, sociaalzekerheidsrechtelijk en financieel advies. Maes Law zal bij de selectie van derden zorgvuldigheid in acht nemen. Maes Law zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de Cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de Cliënt overleggen. Maes Law is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden en is niet aansprakelijk voor enige fout die door deze derde mocht worden gemaakt. Maes Law is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door tekortkomingen van derden. Door Maes Law een opdracht te geven, verleent de Cliënt aan Maes Law de bevoegdheid om, als een door Maes Law ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, zonder voorafgaand overleg met de Cliënt die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Cliënt te aanvaarden.

8. Identiteit van Cliënten en meldingsplicht
8.1 Maes Law is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van Cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de betrokken autoriteiten te melden. Door Maes Law een opdracht te geven, bevestigt de Cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Voor aanvang van de dienstverlening dient de Cliënt alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Maes Law ter beschikking te stellen.

9. Klachten en geschillen
9.1. Maes Law hanteert een interne klachtenregeling, die op verzoek wordt toegezonden.
9.2. Maes Law neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Wanneer Maes Law en de Cliënt er niet in slagen eventuele klachten over de dienstverlening met de Cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de Cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
9.3. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Maes Law, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de Cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort bij gebreke waarvan op de incasso arbitrage van toepassing is. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
9.4. Voor zover een geschil alsnog aan de gewone rechter zou worden voorgelegd, dan is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij uitsluiting bevoegd met behoud van de mogelijkheden tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep, onverminderd het recht van Maes Law om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

10. Diversen
10.1. Maes Law en de Cliënt kunnen te allen tijde – dus ook tussentijds – de opdracht schriftelijk opzeggen. De Cliënt is dan gehouden aan Maes Law de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
10.2. Na voltooiing van de opdracht wordt het (digitale) dossier met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn in het (digitale) archief van Maes Law bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd danwel digitaal verwijderd, tenzij de Cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Maes Law kenbaar maakt het (digitale) dossier te willen ontvangen. Voor het opvragen van het (digitale) dossier, brengt Maes Law kosten in rekening.
10.3. De bepalingen van een overeenkomst en de algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
10.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaren vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Cliënt uit welke hoofde ook jegens Maes Law in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
10.5. Persoonsgegevens van de Cliënt worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand kunnen worden opgenomen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder meer activiteiten zoals het uitnodigen voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven verstaan. Indien de Cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de Cliënt dat doorgeven aan Maes Law, waarna de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketing bestand zullen worden verwijderd.
10.6. Maes Law heeft het recht haar vorderingen te verpanden en/of te cederen.
10.7. Indien deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht nietige bepalingen bevat, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.
10.8. De rechtsverhouding en alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de Cliënt en Maes Law zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van eventuele toepasselijke internationale rechtsregels.

Algemene voorwaarden Maes Law B.V., versie augustus 2020

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close