Hema-afbeelding-1-2048x1536

Gevecht om HEMA sneller en beter beslecht onder de WHOA

on

HEMA is al enkele maanden verwikkeld in een slepend gevecht met (een deel van) haar schuldeisers en kwam vandaag (15 juni 2020) met het bericht dat zij ‘een belangrijke stap heeft gezet om haar bedrijfsschulden te verlagen en financiële positie te verbeteren door een overeenkomst te sluiten met een groep obligatiehouders die zich hebben verenigd.’ Uit het persbericht van HEMA blijkt ook dat er nog een rechterlijke goedkeuring is vereist die uiterlijk in september wordt verwacht. Volgens een blogpost van Martin Poelman en Dennis Evertsz op Taxence.nl zou dit conflict onder de WHOA sneller en beter kunnen worden afgewikkeld.

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk dat een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders door een rechter wordt goedgekeurd. Voor meer informatie over de WHOA kunt u de artikelen ‘26 mei 2020: WHOA aangenomen door de Tweede kamer’ , ‘de WHOA – dwangakkoord buiten faillissement en surseance’ en ‘Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord’ raadplegen.

Een WHOA-akkoord kan ingrijpende gevolgen hebben voor de rechtspositie van schuldeisers, aandeelhouders en de schuldenaar zelf (HEMA, in dit geval). Zo kan een WHOA-akkoord voorzien in gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van openstaande vorderingen of in een zogeheten debt for equity swap (schuld omzetten in aandelen), zoals bij het HEMA-akkoord het geval lijkt te zijn.

De WHOA zou ideaal zijn geweest voor de HEMA-casus. Komen de partijen er onder de WHOA in het voortraject niet samen uit, dan kan iedere schuldeiser of aandeelhouder en zelfs de Ondernemingsraad het initiatief nemen om te komen tot een door de rechter op te leggen akkoord. Bovendien kan het formele WHOA-traject in beginsel binnen zes weken worden afgerond.

De verwachting is dat de WHOA in de zomer van 2020 in werking zal treden, mits ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt.

De blogpost op Taxence.nl vindt u hier.

Bij vragen over de WHOA kunt u contact opnemen met Martin Poelman.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close